Articoli con tag: Maria Carolina d’Austria

NAPOLO – LA REVOLUCIO EN 1799-1800.

La mito pri la revolucio markas grandan parton de la milokcentaj kaj milnaŭcentaj jaroj.

Inter la unuaj  ĉi-rilataj verkaĵoj ni trovas “Historia Eseo pri la Napola Revolucio de ’99” fare de Vincenzo Cuoco, kiu montras  vastan emon al memkritiko. Temas pri la unua granda verko je  historia-patriotisma karaktero, rakonto pri idealeco kaj pasio, al kiu historio ne atribuis la  justan lokon per adekvata sukceso.

Notinda estas la verko de Francesco Lomonaco “Raportaĵo al la civitano Carnot”, verko pri denunco de la persekuta subpremado inciatita de Ferdinando IV kaj invitanta la patriotojn forigi la Reĝon elde la politika sceno. Lomonaco partoprenis en la Partenopa Respubliko, sukcesis elskapi el la Burbona  subpremado fuĝinte kiel ekzilito al Francujo, kaj mortis suicide en 1810.

La eĥo de la Partenopa Revolucio  impresis eĉ aŭtorojn for de Napolo.

Ugo Foscolo en “Komentaro pri la Napola Historio” reekzamenas la tragikajn momentojn de la revolucio, atribuante la respondecon de la respublikana malvenko al la Franca Direktoraro kulpa pro ekspluatema politko kontraŭ la napolanoj. Krome Ugo Foscolo substrekas la influon de Lady Hamilton  super Admiralon Nelson, kaj li altiras la atenton al la heroaj travivaĵoj de la revoluciaj martiroj.

Inter la revoluciaj martiroj ni trovas  Eleonoran Pimentel  Fonseca  kaj Luizan Sanfelice.

Eleonora Pimentel Fonseca estis  la direktorino de la taggazeto “Monitore Napoletano” (Napola Informilo”) kaj ŝia kondamno estis postulita de Maria Karolina el Aŭstrio, edzino de Ferdinando I, pro ŝiaj artikoloj kontraŭ la Suverenoj.

Dumas en “De Napolo ĝis Romo” rakontas pri Luiza Sanfelice priskribante ŝin kiel unu el la heroj de la Napola Revolucio. Temas pri kolekto de unuopaj biografioj de viroj kaj virinoj, kiuj donis sian vivon pro la libero, priskribante la  ŝlosilajn lokojn de la revolucio, kiel Placon Merkato, kiu servis kiel ekzekutejo al L. Sanfelice kaj al E. Pimentel Fonseca en 1800.

piazza mercato

Categorie: Esperanto, Literaturo | Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lascia un commento

Napoli – la rivoluzione del 1799 – 1800

Il mito della rivoluzione di Napoli segna gran parte della cultura 800-900esca.

Tra  i primi scritti troviamo “Saggio Storico sulla Rivoluzione di Napoli del 99” ad opera di Vincenzo Cuoco , che mostra grande spirito di autocritica. È la prima grande opera di carattere sorico-patriottico, un racconto di idealità e passione  al quale la storia non ha reso giustizia con il successo.

Degno di nota è l’opera di Francesco Lomonaco  “Rapporto al cittadino Carnot” opera di denuncia della repressione avviata da Ferdinando IV,  e invita i patrioti ad allontanare il Re dalla scena politica.

–          Lomonaco partecipò alla Repubblica Partenopea, riuscì a sfuggire alla repressione Borbonica scappando esule in Francia, morì suicida nel 1810. –

L’eco della Rivoluzione Partenopea suggestionò anche autori lontani da Napoli .

Ugo Foscolo in : “Commentari della Storia di Napoli” ripercorre i tragici momenti della rivoluzione, attribuendo la responsabilità della sconfitta repubblicana al Direttorio Francese colpevole di una politica di sfruttamento nei confronti dei napoletani.

Inoltre Foscolo sottolinea l’influenza avuta da Lady Hamilton sull’ammiraglio Nelson, pone l’attenzione  sulle vicende eroiche dei martiri della rivoluzione.

Tra i martiri della rivoluzione troviamo Eleonora Pimentel Fonseca  e Luisa Sanfelice.

Eleonora Pimentel Fonseca   fu direttrice del giornale “Monitore Napoletano” la sua condanna fu voluta da Maria Carolina d’Austria  moglie di Ferdinando I  a causa dei suoi articoli contro i sovrani.

Dumas in “ Da Napoli a Roma” racconta di Luisa Sanfelice descrivendola come uno degli eroi delle rivoluzione napoletana. È una raccolta di singole biografie di uomini e donne che hanno dato la propria vita per la libertà , soffermandosi sui luoghi chiave della rivoluzione, come Piazza Mercato che fece da patibolo alla Sanfelice ed a P.Fonseca nel 1800

Immagine

Categorie: Italiano, Letteratura | Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lascia un commento

Crea un sito o un blog gratuitamente presso WordPress.com.