Articoli con tag: aristodemo

GREKA KOLONIADO KAJ KUMO

La fondo de Kumo datiĝas ĉirkaŭ je la duono de la VIII jarcento a.K., sur loko loĝata de la Opiĉoj, kaj ĝi reprezentis, laŭ la grekaj historiistoj, la plej antikvan grekan kolonion en la okcidento.

Laŭ la legendo la loko estis indikita de kolombino aŭ de la sonbruo de cimbaloj.

Kumo estis fondita ne nur por fortikigi la komercadon sed ankaŭ kaj ĉefe kiel setlada popoliga kolonio, kie trovis loĝeblon tiuj, kiuj en la patrolando ne plu havis ajnan vivperspektivon.

La urbo baldaŭ ekkonis rapidan evoluon, ŝulditan je la geografia posizicio de avangarda greka komercejo por komercrilatoj kun Kampanio kaj Latio. Ĝi rapide kreis sian teritorion larĝiĝante al la Kampania ebenaĵo kaj al la Golfa arkaĵo de Napolo.

La intelektula influo de Kumo ĉe la ĉirkaŭteritoriaj urboj estas atestita per la retrovo de statuoj de Apolono, Demetro kaj Dioniso, sur la najbaraj Etruskaj areoj Latiaj kaj Kampaniaj.

Grava kaj kroma konfirno pri la interlekta influo de Kumo sur la apudaj urboj, estas la adopto de alfabeto, kun Kumaj variantoj, fare de Etruskoj kaj aliaj praitalaj popoloj.

En la VI jarcento a. K., detruita de internaj luktoj kaj de vulkanerupcioj, Pithecusa ( la nuna insulo Ischia) estis forlasita.

Kun la liberigita Pithecusa, Kumo firmigis sia ĉeeston en la Napola Golfo, kiu alprenis la nomon Golfo de Kumo, kreante avangardajn observlokojn kaj sub-koloniojn en la ŝlosilpunktoj sur la marbordo (Miseno – Pozzuoli – Pizzofalcone – Kapreo – Insuleto Megaride, la spaco nuntempe okupita per la Ovkastelo).

Pizzofalcone, laŭ la tradicio, korespondus je la setliĝo de Partenopa, alpreninte la nomon de la samnoma Sireno, sepultita en la najbaraĵo.

(Pri kiu fondis Partenopa-n pluraj estas la tezoj pli kredindaj:

– La Rodianoj, popolo de navigantoj, kiuj dum siaj vojaĝoj estus raŭtintaj al okcidento, longe antaŭ la Greka koloniado;

– Grupo de Kumanoj foririntaj de sia patrolando. )

Iĝinte ekonomie forta, Partenopa ekreprezentis minacon por Kumo, kiu ĝin detruis. La tradicio estas parte konfirmita per la retrovo de nekropolo sur la monteto de Pizzofalcone kaj de trovitaĵoj datigeblaj je la VII – VI jarcento a.K., periodo de la maksimuma potenco de Kumo.

La ekspansio de Kumo kaj de sia dominado sur la Golfo kondukis al kontrapuŝiĝo kun la Etruskoj (kiuj el la internaj loĝcentroj de la Salerna teritorio strebadis etendiĝi ĝis la marbordo).

En ĉi sama periodo (531 – 530 a. K.) la Kumanoj permesis al grupo de Samoanoj fuĝantaj el la tiraneco de Polikrato setliĝis sur ilia teritorio, sur la loko koresponda al la nuna urbeto Pozzuoli.

La Nova loĝloko ekestinta sub la protektado de la Kumanoj kaj sen politika aŭtonomio, alprenis la nomon Dicearchia (urbo de la justa regado) kontraste kun la reĝimo de Polikrato en Samo.

La konlfliktemo inter Kumanoj kaj Etruskoj finiĝis en 525 a.K, per la malvenko de ĉi lastaj.

Kumo eliris tiom fortigita fare de la konflikto, ke ĝi povis sendi al Ariko (Latia aliancano) parton de la armeo por kontraŭstari la Etruskan atakon. Tiu ĉi kroma venko markis la pligraviĝon de la tirano Aristodemo, kiu restis regopova ĝis la jaro 492 a.K.

La reveno de la Oligarkoj de Kapuo, kune kun aliaj dungosoldatoj, markis la falon de la tirano, kiu estis mortigita kune kun la tuta familio.

Alia urbo anstataŭis Kumon, kiel rezistoloko de la Grekoj en la Mediteraneo kontraŭ la Barbaroj, Sirakuzo!

Per la falo de Kumo, la Golfo estas denove regata de Napolo, kiu baldaŭ entreprenos militon kontraŭ la Romanoj pro la kontrolo de la Golfo mem.

Categorie: Arkeologio, Esperanto | Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lascia un commento

Colonizzazione Greca & Cuma

La fondazione di Cuma risale all’incirca alla metà dell’VIII secolo a.C. Su un sito abitato da indigeni Opici, rappresentando secondo gli storici greci  la più antica colonia greca d’occidente.

Secondo una leggenda il sito venne indicato da una colomba o dal rumore di cembali.

Cuma fu fondata non solo per rinforzare i commerci ma anche e soprattutto come colonia di popolamento , dove trovavano spazio in quanti in madrepatria non avevano alcun tipo di prospettiva.

La città conobbe presto un rapido sviluppo , dovuto alla posizione geografica di avamposto greco nei traffici con il Lazio e la Campania.

Si creò rapidamente un suo territorio espandendosi verso la pianura campana e nell’arco del golfo di Napoli.

L’influenza intellettuale di Cuma sulle città circostanti è testimoniata dal ritrovamenti di statue di Apollo , Demetra e Dioniso, nelle aree Etrusche Laziali e Campane vicine.

Importante ed ulteriore conferma dell’influenza intellettuale cumana sulle città circostanti è l’adozione dell’alfabeto con varianti cumane da parte degli etruschi ed altri popoli italici.

Nel VI secolo a.C. devastata dalle lotte interne e dalle eruzioni ,Pithecusa , fu abbadonata.  (attuale Ischia)

Con Pithecusa libera Cuma consolidò la sua presenza nel golfo di Napoli , che prese il nome di golfo di Cuma, creando avamposti e sub-colonie nei punti chiave della costa (Miseno – Pozzuoli – Pizzofalcone – Capri – Isolotto di Megaride -> spazio attualmente occupato dal Castel dell’Ovo.)

Pizzofalcone secondo la tradizione corrisponderebbe all’insediamento di Partenope, prendendo il nome dall’omonima Sirena , sepolta nelle vicinanze.

(su chi fondò Partenope diverse sono le tesi, tra le più accreditate :

  • i Rodii , popolo di navigatori che nei loro viaggi avrebbero battuto le rotte dell’occidente ben prima della colonizzazione Greca.
  • Un gruppo di Cumani allontanatosi dalla patria.)

Divenuta forte economicamente Partenope iniziò a rappresentare una minaccia per Cuma che la distrusse. La tradizione viene in parte confermata dal ritrovamento di una necropoli sulla collina di Pizzofalcone e di materiali databili VII-VI a.C , periodo della massima potenza Cumana.

L’espansione di Cuma e il suo dominio sul Golfo portò ad uno scontro con gli Etruschi.(che dai centri interni del salernitano miravano ad espandersi verso la costa).

In questo stesso periodo (531-530 a.C.) i cumani permisero ad un gruppo di Samii, in fuga dalla tirannia di Policrate di insediarsi nel loro territorio sul sio corrispondente all’attuale Pozzuoli.

Il Nuovo abitato sorto sotto la protezione dei Cumani e privo di autonomia politica,prese il nome di Dicearchia (Città del governo giusto) in contrapposizione al regime di Policrate a Samo.

L’ostilità tra Cumani e etruschi terminò nel 524 a.C. con la sconfittà di questi ultimi.

Cuma uscì talmente rinforzata dal conflitto da poter inviare ad Ariccia (alleato latino) parte dell’esercito per contrastare l’attacco Etrusco . Quest’ulteriore vittoria segnò l’ascesa del tiranno Aristodemo che rimase al potere fino al 492 a.C.

Il ritorno degli oligarchi di Capua insieme ad altri mercenari segnarono la caduta del tiranno, che fu ucciso con tutta la sua famiglia.

Un’altra città si sostituì a Cuma come baluardo dei greci nel mediterraneo contro i barbari, Siracusa!

Con la Caduta di Cuma , il Golfo viene nuovamente dominato da Napoli che ben presto intraprese una guerra contro i Romani per il controllo del golfo stesso.

Categorie: Archeologia, Italiano | Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lascia un commento

Crea un sito o un blog gratuitamente presso WordPress.com.